Viu bicing
Mou-te en Bicing, cuida de tu i de BarcelonaBicing

Avís Legal

LSSI:

Pel compliment de l'establert a la llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic , a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest site web :

Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. ( B:SM)

Adreça: Carrer Calabria, 66 – 08015 BARCELONA

Contacto: bsmsa@bsmsa.cat

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número: 6165/03 Tom: 35452 Foli: 28 Full: B 108458 Incripció 87

CIF: A 08765919

AVIS LEGAL :

La Web del servei bicing té per objecte facilitar el coneixement per a l'usuari en general, de la seva activitat i del servei que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad-hoc. B:SM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació.

L'accés en aquest Web-Site implica l'acceptació del fet que B:SM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda a la mateixa Web, fins i tot l'accés a d'altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquesta Web-Site.

El Copyright del material contingut en aquesta Web-Site és propietat de B:SM , i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució, essent necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.

Les eventuals referències contingudes en la Web de Bicing, en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquestes per part de B:SM.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

(Regulació exercici dels drets previstos a la llei 15/1999 - LOPD)Sense perjudici del previst amb l'indicat en cadascun dels formularis del lloc web i de les seves pàgines web, quant l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament al titular de la web al tractament de les seves dades personals per les finalitats que en el mateix s'indiquin. El titular de la web incorporarà les dades facilitades per l'usuari a un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agencia de Protecció de Dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD :

 

L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició , mitjançant sol·licitud escrita amb la referència " Tutela Drets LOPD" i dirigit a :Nom: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS Adreça: Carrer Calabria, 66- 08015 BARCELONA

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A.